Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Space Oddity

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: David Bowie

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

せ㨰〰〮崰楔汴㩥匠慰散传摤瑩൹嬊〰ᆰ⸵㜶䅝瑲獩㩴䐠癡摩䈠睯敩਍楛㩤焠楶歩煱嵰਍਍せ㨰〳㘮崷片畯摮䌠湯牴汯琠慍潪⁲潔Ɑ਍せ㨰㜳㠮崸片畯摮䌠湯牴汯琠慍潪⁲潔Ɑ਍せ㨰㐴㤮崵慔敫礠畯⁲牰瑯楥楰汬⁳湡異4潹牵栠汥敭4湯മ嬊〰㔺⸱フィート呝湥਍せ㨰(特)ピアストル崴片畯摮䌠湯牴汯琠慍潪⁲潔楎敮䔬杩瑨匬癥湥਍せ㨰㤵ㄮ崶潃浭湥楣杮挠畯瑮潤湷湥楧敮⁳湯匠硩䘬癩⁥潆牵਍せ㨱㘰ピアストル崷桃捥杩瑩潩湡慭9潇❤⁳潬敶戠⁥楷桴礠畯吠牨敥听潷伬敮਍せ㨱〱(金)崱楌瑦景൦嬊㄰(呼)⸳〒呝楨⁳獩䜠潲湵潃瑮潲潴䴠橡牯吠浯ബ嬊㄰(呼)⸸㐵奝畯瘧⁥敲污祬洠摡⁥桴⁥牧摡൥嬊㄰ペンス⸳ᆪ䅝摮琠敨瀠灡牥⁳慷瑮琠湫睯眠潨猠潨4潹5桷牥൥嬊㄰㐺⸰㜳九睯椠❴⁳楴敭琠敬癡⁥桴⁥慣獰汵⁥晩礠畯搠牡⹥਍せ㨱㠴ピアストル崸吢楨⁳獩䴠橡牯吠浯琠片畯摮䌠湯牴汯ഢ嬊㄰㔺⸳㔲䥝洧猠整灰湩⁧桴潲杵⁨桴⁥潤牯਍せ㨱㠵ㄮ崳湁❉汦慯楴杮椠潭瑳瀠捥汵慩⁲慷൹嬊(日)卅⸵ビル䅝摮琠敨猠慴獲氠潯敶祲搠晩敦敲瑮琠摯祡മ嬊(日)ᆰ⸲ヘクタール䙝牯栠牥൥嬊(日)ᆰ⸵〷䅝!?楳瑴湩⁧湩愠琠湩挠湡਍せ㨲〲ㄮ崳慆⁲扡癯⁥桴⁥潷汲Ɽ਍せ㨲㜲ㄮ崳汐湡瑥䔠牡桴椠⁳汢敵਍せ㨲㤲㠮崸湁桴牥❥⁳潮桴湩⁧!?慣潤മ嬊(日)ペンス⸵㤲൝嬊ピコ卅⸳㔳呝潨杵⁨❉慰瑳漠敮栠湵牤摥琠潨獵湡業敬ⱳ਍せ㨳㠰ㄮ崷❉敦汥湩⁧敶祲猠楴汬ബ嬊ピコᆰ⸲(代)䅝摮䤠琠楨歮洠9灳捡獥楨0湫睯⁳桷捩⁨慷9潴朠⹯਍せ㨳㤱㠮崶敔汬洠9楷敦䤠氠癯⁥敨⁲敶祲洠捵⁨桳⁥湫睯⹳ഢ嬊ピコ(呼)⸷ᄄ䝝潲湵潃瑮潲潴䴠橡牯吠浯਍せ㨳〳㠮崲潙牵挠物畣瑩⁳敤摡桴牥❥⁳潳敭桴湩⁧牷湯⹧਍せ㨳㐳ピアストル崵慃潹5敨牡洠ⱥ䴠橡牯吠浯ി嬊ピコペンス⸷㔸䍝湡礠畯栠慥⁲敭慍潪⁲潔㽭਍せ㨳ᄂ(金)崹慃潹5敨牡洠ⱥ䴠橡牯吠浯ി嬊ピコ㐺⸴㤷䍝湡礠畯栠牥⁥浡䤠猠瑩楴杮椠楴慣൮嬊ピコ㔺⸲㠱䙝牡愠潢敶琠敨眠牯摬ബ嬊ピコ㔺⸹㘰偝慬敮4慅瑲⁨獩戠畬൥嬊㐰卅⸱ヘクタール䅝摮琠敨敲猧渠瑯楨杮䤠挠湡搠⹯਍せ㨴㘰ピアストル崳਍਍

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.