Lời bài hát 不要说抱歉 (Đừng Nói Xin Lỗi) - Diêu Tư Đình (Yao Si Ting) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: 不要说抱歉 (Đừng Nói Xin Lỗi)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: 不要说抱歉 (Đừng Nói Xin Lỗi) - Diêu Tư Đình (Yao Si Ting)

Bùyào shuō bàoqiàn
Yǒngyuǎn ài zhehé hé de
Wǒmen yīnggāi tíngzhǐle xiǎngniàn cái kěnéng kuàilè yīdiǎn
Wúlùn shì shéi ài shēn shéi ài qiǎn dōu yǐ shì guòwǎng yúnyān

Nǐ tài shàncháng duì àiqíng màoxiǎn ràng wǒ juédé bù ānquán
Yúshì xīnqíng kāishǐ píjuàn rènxìng jiù shuō chū zàijiàn
Wǒmen yǐwéi fēnshǒule jiù néng yǒngyǒu zìyóu de jīhuì
Nǐ duǒ zài bié de ài fúchén wǒ zài jìmò lǐ shāng bēi

Nǐ bùyào shuō bàoqiàn shì wǒ fàng nǐ zǒu yuǎn
Wǒmen de ài xiàng yī zhǒng jìjié
Dōng tiān guò liǎo què bùshì chūntiān
Zài gèzì shìjiè jìxù chéndiàn

Dāng dìqiú zhuǎn dào hēiyè nà biān
Nǐ yǒu méiyǒu mèng jiàn wǒ de lèi
Yǒngyuǎn ài zhehé hé de
Nǐ tài shàn cháng duì àiqíng màoxiǎn ràng wǒ juédé bù ānquán

Yúshì xīnqíng kāishǐ píjuàn rènxìng jiù shuō chū zàijiàn
Wǒmen yǐwéi fēnshǒule jiù néng yǒngyǒu zìyóu de jīhuì
Nǐ duǒ zài bié de ài fúchén wǒ zài jìmò lǐ shāng bēi
Nǐ bùyào shuō bàoqiàn shì wǒ fàng nǐ zǒu yuǎn

Wǒmen de ài xiàng yī zhǒng jìjié
Dōng tiān guò liǎo què bùshì chūntiān
Zài gèzì shìjiè jìxù chéndiàn

Dāng dìqiú zhuǎn dào hēiyè nà biān
Nǐ yǒu méiyǒu mèng jiàn wǒ de lèi
Yǒngyuǎn ài zhehé hé de

Copied