Lời bài hát Moths to flame - Hàn Canh (Han Geng) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Moths to flame

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

红色蔷薇紫色玫瑰 封进琥珀的蝴蝶
被刺却浑然不觉 半昏半醒半醉
分不清白天午夜 打碎时间的界线
这迷异空间在地球的哪一边

我有一种感觉 会把我推向前
飞越过天际 只为了靠近你
疯放肆了幻觉 狂放纵了音乐
爱难分难解 陷入梦回归线

花花世界

真的还是假的 现在醒着还是醉了
来不及靠近爱神 爱就让人头昏
慢着心里这么想着 身体却等不及了
不在乎刺得满身 恋爱中毒太深

我沉迷在红色氛围 紫色又把我包围
流星注定要粉碎 愿望才更耀眼
在梦的超级剧院 极光弥漫在身边
一百种大冒险呼唤我去探险

爱情是疯狂的梦 oh
我在浪漫风暴之中 宁愿像飞蛾扑火

我有一种感觉 会把我推向前
飞越过天际只 为了靠近你
疯放肆了幻觉 狂放纵了音乐
爱难分难解 陷入梦回归线
我有一种感觉 会把我推向前
飞越过天际 只为了靠近你
疯放肆了幻觉 狂放纵了音乐
爱难分难解 陷入梦回归线Hóngsè qiángwéi zǐsè méiguī fēng jìn hǔpò de húdié
Bèi cì què húnrán bù jué bàn hūn bàn xǐng bàn zuì
Fēn bù qīng báitiān wǔyè dǎ suì shíjiān de jièxiàn
Zhè mí yì kōngjiān zài dìqiú de nǎ yībiān
Wǒ yǒuyī zhǒng gǎnjué huì bǎ wǒ tuī xiàng qián
Fēiyuè guò tiānjì zhǐ wèile kàojìn nǐ
Fēng fàngsì le huànjué kuáng fàngzòng le yīnyuè
Ài nánfēnnánjiě xiànrù mèng huíguīxiàn
Huāhuā shìjiè
Zhēn de háishì jiǎ de xiànzài xǐng zhe háishì zuì le
Láibují kàojìn ài shén ài jiù ràng réntóu hūn
Màn zhe xīnlǐ zhème xiǎng zhe shēntǐ què děng bùjí le
Bùzàihū cì de mǎn shēn liànài zhòngdú tài shēn
Wǒ chénmí zài hóngsè fēnwéi zǐsè yòu bǎ wǒ bāowéi
Liúxīng zhùdìng yào fěnsuì yuànwàng cái gèng yàoyǎn
Zài mèng de chāojí jùyuàn jíguāng mímàn zài shēnbiān
Yī bǎi zhǒng dà màoxiǎn hūhuàn wǒ qù tànxiǎn
Àiqíng shì fēngkuáng de mèng oh
Wǒ zài làngmàn fēngbào zhī zhōng nìngyuàn xiàng fēi é pū huǒ
Wǒ yǒuyī zhǒng gǎnjué huì bǎ wǒ tuī xiàng qián
Fēiyuè guò tiānjì zhǐ wèile kàojìn nǐ Fēng fàngsì le huànjué kuáng fàngzòng le yīnyuè
Ài nánfēnnánjiě xiànrù mèng huíguīxiàn
Wǒ yǒuyī zhǒng gǎnjué huì bǎ wǒ tuī xiàng qián Fēiyuè guò tiānjì zhǐ wèile kàojìn nǐ
Fēng fàngsì le huànjué kuáng fàngzòng le yīnyuè
Ài nánfēnnánjiě xiànrù mèng huíguīxiàn

Copied