Lời bài hát Jue Zhan Er Shi Zu - Trắc Điền (Justin Lo) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Jue Zhan Er Shi Zu

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

歌手:側田 作曲:雷頌德/側田 (On Your Mark) 填詞:林夕 編曲:雷頌德

別日夜伴著他 別日夜望著他 日日夜夜敗家

*其實我怎會輸給這二世祖
其實我愛你愛到比他更恐怖
能令你 high 得比天際還更高
陪著那個肚裡滿草 只有枯燥*

你要 純正愛情 愛上抱人那個過程
你信 人有個性 應該選我最公正
擦擦眼睛 擦擦眼睛 看我眼睛 會更清醒
我哪怕窮 還遊世界 帶你看風景

#願跟他比賽 別共他戀愛
為著你未來 你也其實愛才
就跟他比賽 大敗那痴呆 若是愛天才#

請跟我戀愛 要公正比賽
全為你未來 更精彩
(我愛你愛到訓晒身)
Repeat*

你要 神聖愛情 你要愛人對你摯誠
愛我 才有結晶 他怎麼有這保證
擦擦眼睛 擦擦眼睛 你會見到他縮影
談情全為顯本領 人人能做證
Repeat#

根本未怕過 這個世界有公義吧
大惡霸 我信你會有膽揀他
如揀在下 即刻張開你的心花
會換來桃花 能暴升身價

願跟他比賽 別共他戀愛
望著你將來 過去已經不再
讓玩具拋開 再見悲哀 挑選我 不需再跟他比賽
為造福你後代 新生再展開

Bié rìyè bànzhe tā bié rìyè wàngzhe tā rì rì yè yè bàijiā
*Qíshí wǒ zěn huì shū gěi zhè èr shìzǔ
Qíshí wǒ ài nǐ ài dào bǐ tā gèng kǒngbù
Néng lìng nǐ high de bǐ tiānjì hái gèng gāo
Péizhe nàgè dù lǐ mǎn cǎo zhǐyǒu kūzào*
Nǐ yào chúnzhèng àiqíng ài shàng bào rén nàgè guòchéng
Nǐ xìnrén yǒu gèxìng yīnggāi xuǎn wǒ zuì gōngzhèng
Cā cā yǎnjīng cā cā yǎnjīng kàn wǒ yǎnjīng huì gèng qīngxǐng
Wǒ nǎpà qióng hái yóu shìjiè dài nǐ kàn fēngjǐng
#Yuàn gēn tā bǐsài bié gòng tā liàn'ài
Wèizhe nǐ wèilái nǐ yě qíshí ài cái Jiù gēn tā bǐsài dàbài nà chīdāi ruòshì ài tiāncái#
Qǐng gēn wǒ liàn'ài yào gōngzhèng bǐsài
Quán wèi nǐ wèilái gèng jīngcǎi
(Wǒ ài nǐ ài dào xun shài shēn)
Repeat* Nǐ yào shénshèng àiqíng nǐ yào àirén duì nǐ zhì chéng
Ài wǒ cái yǒu jiéjīng tā zěnme yǒu zhè bǎozhèng
Cā cā yǎnjīng cā cā yǎnjīng nǐ huìjiàn dào tā suōyǐng
Tán qíng quán wèi xiǎn běnlǐng rén rén néng zuò zhèng
Repeat# Gēnběn wèi pàguò zhège shìjiè yǒu gōngyì ba
Dà èbà wǒ xìn nǐ huì yǒu dǎn jiǎn tā
Rú jiǎn zàixià jíkè zhāng kāi nǐ de xīn huā
Huì huàn lái táohuā néng bào shēng shēnjià
Yuàn gēn tā bǐsài bié gòng tā liàn'ài
Wàngzhe nǐ jiānglái guòqù yǐjīng bù zài
Ràng wánjù pāo kāi zàijiàn bēi'āi tiāoxuǎn wǒ bù xū zài gēn tā bǐsài
Wèi zàofú nǐ hòudài xīnshēng zài zhǎnkāi

Copied